College

College the grounds and buildings of an institution of higher learning. Here you will find a list of college. Click links to locate on map any of these Colleges

Name Country Population Alternative Names
China University of Geosciences China 20000
Aju-daehakkyo South Korea 0 Aju-daehakgyo 아주대학교
Annāmalai University India 0 Annamalai Nagar University Annāmalai Nagar University
Ansŏngsanŏp-taehakkyo South Korea 0 Anseongsaneop-daehakgyo 안성산업대학교
Anyang-daehakkyo South Korea 0 Anyang-daehakgyo 안양대학교
Anyanggongŏpchŏnmun-daehak South Korea 0 Anyanggongeopjeonmun-daehak 안양공업전문대학
Aomen Daxue Macao 0 Universidade de Macau 澳门大学
Āsmera Yunīversītī Kolej Eritrea 0 Asmara University College Āsmara University College
Bangladesh Institute of Technology-Chittagong Bangladesh 0 Engineering College
Ch'ang-jung Kuan-li Hsüeh-yüan Taiwan 0 Ch'ang-jung College of Management Ch'ang-jung Ta-hsueh Ch'ang-jung Ta-hsüeh Changrong Guanli Syueyuan Changrong Guanli Xueyuan 長榮管理學院
Ch'iao-kuang Shang-chuan Taiwan 0 Ch'iao-kuang Business College
Ch'in-min Kung-chuan Taiwan 0 Ch'in-min Chi-shu Hsueh-yuan Ch'in-min Chi-shu Hsüeh-yüan Ch'in-min Institute of Technology Cinmin Gongjhuan Qinmin Gongzhuan 親民工專
Ch'ing-hua Ta-hsüeh Taiwan 0 Ch'ing-hua University Cinghua Dasyue Qinghua Daxue 清華大學
Ch'ŏnggangsanŏp-taehak South Korea 0 Cheonggangsaneop-daehak 청강산업대학
Ch'ongsin-daehakkyo South Korea 0 Chongsin-daehakgyo 총신대학교
Ch'ongsin-daehakkyo South Korea 0 Chongsin-daehakgyo 총신대학교
Chalimbana Training Center Zambia 0 Jeanes Training Centre
Changanjŏnmun-daehakkyo South Korea 0 Janganjeonmun-daehakgyo 장안전문대학교
Chao-yang Chi-shu Hsüeh-yüan Taiwan 0 Chaso-yang Institute of Technology
Charles Lwanga Teachers Training College Zambia 0 Charles Lwaanga Training College
Chia-i Chi-shu Hsüeh-yüan Taiwan 0 Chia-i Institute of Technology Jiayi Jishu Syueyuan Jiayi Jishu Xueyuan 嘉義技術學院
Chia-i Ta-hsüeh Lan-t'an Hsiao-ch'ü Taiwan 0 Jiayi Dasyue Lantan Siaocyu Jiayi Daxue Lantan Xiaoqu 嘉義大學蘭潭校區
Chia-i Ta-hsüeh Lin-sen Hsiao-ch'ü Taiwan 0 Jiayi Dasyue Linsen Siaocyu Jiayi Daxue Linsen Xiaoqu 嘉義大學林森校區
Chia-nan Yao-li K'o-chi Ta-hsüeh Taiwan 0 Jianan Yaoli Keji Dasyue Jianan Yaoli Keji Daxue 嘉南藥理科技大學
Chiao-t'ung Ta-hsüeh Taiwan 0 Chiao-t'ung University Jiaotong Dasyue Jiaotong Daxue 交通大學
Chiao-t'ung Ta-hsüeh Taiwan 0 Chiao-t'ung University Jiaotong Dasyue Jiaotong Daxue 交通大學
Chien-hsing Kung-chuan Taiwan 0 Ch'ing-yun Chi-shu Hsueh-yuan Ch'ing-yün Chi-shu Hsüeh-yüan Chien-hsing Institute of Technology Jiansing Gongjhuan Jianxing Gongzhuan 健行工專
Ching-chung Shang-chuan Taiwan 0 Ching-chung Commercial College Jingjhong Shangjhuan Jingzhong Shangzhuan T'ai-wan Kuan-kuang Ching-ying-kuan-li Chuan-k'o-hsueh-hsiao T'ai-wan Kuan-kuang Ching-ying-kuan-li Chuan-k'o-hsüeh-hsiao 精鐘商專
Ching-hsiao T'ai-nan Fen-hsiao Taiwan 0 Jingsiao Tainan Fensiao Jingxiao Tainan Fenxiao 警校台南分校
Ching-lü Hsüeh-fo-yüan Taiwan 0 Jinglu Xuefoyuan Jinglyu Syuefoyuan Jinglü Xuefoyuan 淨律學佛院
Chingyi Ta-hsüeh Taiwan 0 Providence University
Chung-cheng Li-kung Hsüeh-yüan Taiwan 0 Chung-cheng Institute of Technology Jhongjheng Ligong Syueyuan Zhongzheng Ligong Xueyuan 中正理工學院
Chung-chou Chi-shu Hsüeh-yüan Taiwan 0 Jhongjhou Jishu Syueyuan Zhongzhou Jishu Xueyuan 中州技術學院
Chung-hsing Kao-chung Taiwan 0 Chung-hsing Senior High School Jhongsing Gaojhong Zhongxing Gaozhong 中興高中
Chung-hsing Ta-hsüeh Taiwan 0 Chung-hsing University
Chung-hua Kung-hsüeh-yüan Taiwan 0 Chung-hua College of Technology Chung-hua Ta-Hsueh Chung-hua Ta-Hsüeh Jhonghua Gongsyueyuan Zhonghua Gongxueyuan 中華工學院
Chung-kuo I-yao Yen-chiu-so Taiwan 0 Jhongguo Yiyao Yanjiousuo Zhongguo Yiyao Yanjiusuo 中國醫藥研究所
Chung-yang Ta-hsüeh Taiwan 0 Chung-yang University Jhongyang Dasyue Zhongyang Daxue 中央大學
Chung-yüan Ta-hsüeh Taiwan 0 Chung-yuan University Chung-yüan University Jhongyuan Dasyue Zhongyuan Daxue 中原大學
Chungangdaeansŏngbun'gyo South Korea 0 Jungangdaeanseong-bungyo 중앙대안성분교
Chungangsinhak-taehakkyo South Korea 0 Jungangsinhak-daehakgyo 중앙신학대학교
Cihji Jishu Syueyuan Taiwan 0 Cihji Jishu Syueyuan Ciji Jishu Xueyuan Tz'u-chi Chi-shu Hsueh-yuan Tz'u-chi Chi-shu Hsüeh-yüan Tz'u-chi College of Technology
Collège Dom Bosco Lebanon 0 Ma`had Dum Busku Ma`had Dūm Būskū
Dāneshgāh-e Āzād Iran 0 دانشگاه آزاد
Dāneshgāh-e Āzād Iran 0 دانشگاه آزاد
Dāneshgāh-e Āzād-e Eslāmī Iran 0 دانشگاه آزاد اسلامی
Dāneshgāh-e Āzād-e Eslāmī Iran 0 دانشگاه آزاد اسلامی
Dāneshgāh-e Āzād-e Eslāmī-ye Karaj Iran 0 دانشگاه آزاد اسلامی کرج
Dāneshgāh-e Āzād-e Eslāmī-ye Marv Dasht Iran 0 دانشگاه آزاد اسلامی مرو دشت
Dāneshgāh-e Balūchestān Iran 0 دانشگاه بلوچستان

Top